Ayat al-Quran

Jumaat, 13 Januari 2012

Sejarah Kelahiran Ikhtilaf: " IkhtiLaf uMaTku aDaLaH RahMaT " ~ RasuLuLLaH s.a.w.~


Ikhtilaf pada umat ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a. namun dari aspek politik kepartian sejarah panjang ikhtilaf yang terjadi pada umat ini bermula pada generasi sahabat setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. Fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba’ sejak khalifah Usman bin Affan r.a. telah menyebabkan terbunuhnya Usman r.a. dan melahirkan fitnah pada zaman Ali r.a dan terjadinya percanggahan politik yang berterusan dalam umat ini dengan ditandai kemunculan Syiah dan Khawarij.

            Perbalahan yang ada pada golongan ini pada asasnya bersifat politik, hanya sahaja politik dalam Islam tidak dapat dinafikan hubungannya dengan Islam itu sendiri oleh kerana mazhab politik sentiasa berasaskan agama. Ada ketikanya politik begitu dekat dengan Islam dan pada masa lain ia begitu jauh dengan Islam bahkan sehingga terkeluar dari prinsip-prinsip Islam.

            Golongan-golongan ini juga mempunyai pandangan mengenai Iman dan keyakinan. Bukan sahaja pada perkara-perkara asas bahkan termasuk perkara-perkara furu’. Maka kita dapati Syiah dari aspek furu’ mempunyai al-fiqh al-Ja’fari, Khawarij fiqh al-ibadiah, dan ahli Sunnah sendiri disamping mempunyai pandangan dalam perkara keimanan dan juga mempunyai pandangan dalam aspek furu’ yang sekarang lebih dikenali dengan fiqh empat mazhab.

Mazhab fiqhiyyah pada asasnya merupakan aliran-aliran fiqhiyyah yang diasaskan oleh imam-imam mujtahidin yang bertebaran di negeri-negeri Islam ketika itu, seperti di Iraq, Hijaz, Syam, manakala Syiah juga mempunyai aliran fiqhiyyah tersendiri. Para imam ini berijtihad dan mengambil istinbat hukum daripada al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. kemudian diikuti oleh para pengikut mereka yang menghadkan ijtihad pada mazhab masing-masing dan membatasi diri pada pandangan mazhab, kemudian lahirlah generasi yang jumud dan tidak berani keluar dari pandangan mazhab sendiri.
Read More...
SEJARAH KELAHIRAN IKHTILAF

1.1       Ikhtilaf Pada Zaman Rasulullah s.a.w.

Memandangkan ikhtilaf adalah suatu perkara yang wajar terjadi, keberadaan Rasulullah s.a.w. tidak menutup pintu terjadinya ikhtilaf para sahabat r.a.. Hanya sahaja terjadi ikhtilaf dalam satu perkara mereka segera merujuk kepada Rasulullah s.a.w. untuk mendapatkan jawapan yang benar dari masalah yang dihadapi.

            Adapun sahabat yang jauh daripada Rasulullah s.a.w. tidak dapat merujukkan masalah kepada Rasulullah s.a.w. seperti ikhtilaf mereka dalam mentafsirkan ayat atau sunnah s.a.w. serta aplikasi dari hadis terhadap masalah yang wujud. Apabila telah kembali ke Madinah, mereka akan membentangkan masalah yang diperselisihkan kepada Rasulullah s.a.w. sama ada Rasulullah s.a.w. atau menjelaskan yang benar dari apa yang mereka perselisihkan sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah dengan tenang.
           
Beberapa contoh ikhtilaf yang terjadi pada zaman Rasulullah s.a.w. dapat dijadikan sebagai bukti bahawa ikhtilaf sudah terjadi sejak zaman Rasulullah s.a.w. dan pada waktu yang sama juga dapat difahami bagaimana Rasulullah s.a.w. menyelesaikan ikhtilaf para sahabat. Beberapa contoh ikhtilaf di zaman Rasulullah s.a.w. seperti berikut:

1.1.1    Ikhtilaf Sahabat Pada Peristiwa Bani Quraizah.

Para Sahabat r.a. telah berbeza pendapat dalam memahami perintah Rasulullah s.a.w. agar tidak menunaikan solat Asar kecuali di Bani Quraizah, setengah daripada mereka faham bahawa maksud nabi ialah agar mempercepatkan perjalanan hingga dapat menunaikan solat Asar di Bani Quraizah. Justeru apabila kita tidak sempat sampai ke sana dalam waktu Asar, maka solat Asar perlu didirikan terlebih dahulu, sementara yang lain memahami bahawa perintah itu bersifat mutlak sehingga mereka tidak melaksanakan solat Asar meskipun waktunya telah berlalu kecuali setelah mereka tiba di Bani Quraizah.

            Dalam hal ini, para sahabat telah betijtihad, dan apabila peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah s.a.w., baginda tidak menyalahkan mana-mana pihak yang berikhtilaf. Hal ini bermakna bahawa kedua-dua sikap ini tidak bercanggah dengan syarak.

1.1.2    Ikhtilaf terhadap tawanan perang Badar

Jauh sebelum peristiwa perbezaan pendapat pada Bani Quraizah, telah terjadi perbezaan antara para sahabat r.a ketika menghadapi tawanan perang Badar. Setidaknya ada dua pandangan yang kuat ketika itu sebagaimana yang telah disebut oleh Ibnu Kathir, “Faslun waqad ikhtalafa al-sahabat fi usara Badr ayuqtalun aw yufadun”? ‘ala qaulain’ telah berbeza pendapat para sahabat mengenai tawanan perang Badar apakah mereka dibunuh atau diwajibkan membayar fidyah.
           
Pendapat yang pertama diwakili oleh Abu Bakar r.a. iaitu meminta tebusan, dengan pertimbangan bahawa ianya boleh menjadi tambahan kekuatan bagi umat Islam, di samping banyak di antara mereka juga kerabat-kerabat para sahabat Rasulullah s.a.w. sementara Umar r.a. mewakili pandangan yang kedua, agar tawanan dibunuh sehingga Allah mengetahui bahawa tidak ada sedikitpun perasaan kasihan ke atas mereka, padahal ketika itu mereka adalah para pemuka dan pimpinan mereka
           
Ikhtilaf ini merupakan perbezaan pada waktu yang sangat kritis, dan pada masalah yang sangat besar, namun Rasulullah s.a.w. telah menerima perbezaan ini tanpa mengaibkan pandangaan kedua-dua pihak. Rasulullah s.a.w. tidak memaksa Umar untuk menerima pendapat Abu Bakar r.a. sebagaimana Umar r.a. juga tidak menunjukkan sikap membangkang ketika Rasulullah s.a.w. mengambil pendapat Abu Bakar r.a.


1.1.3    Ikhtilaf sebelum keberangkatan ke Uhud

Para sahabat juga telah berbeza pendapat ketika akan menentukan tempat untuk menyambut pasukan Quraysh, di antara para sahabat r.a. ada yang menghendaki agar menyambut musuh dalam kota Madinah, termasuk yang tidak bertolak ansur dengan cadangan ini adalah ‘Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian ia jadikan sebagai hujjah pembangkangannya untuk kembali, meninggalkan perang uhud, sementara para sahabat yang tidak menyertai perang Badar menghendaki agar menyambut musuh di luar bandar Madinah. Akhirnya Rasulullah s.a.w. memutuskan untuk menyambut musuh di luar bandar Madinah.
           
Para sahabat yang menghendaki agar umat Islam menjadikan kota Madinah sebagai tempat menyambut pasukan musuh tidak bertaksub dengan cadangan dan pandangan mereka, akan tetapi mereka terus melakukan apa yang menjadi keputusan dari baginda s.a.w. sementara orang-orang munafik yang sememangnya selalu mencari helah telah menunjukkan sikap membangkang terhadap apa yang telah menjadi keputusan baginda s.a.w.

1.2       Ikhtilaf pada zaman Khulafa al-Rashidun

Kalau saja keberadaan Rasulullah s.a.w. bersama mereka tidak menutup pintu ikhtilaf di antara para sahabat maka ketidak beradaan Rasulullah bersama mereka lebih memungkinkan lagi untuk terjadi ikhtilaf antara para sahabat, dan sememangnya para sahabat telah berbeza pendapat satu sama lain dalam banyak masalah, namun tidak menyebabkan mereka saling membenci di antara mereka. Di antara ikhtilaf mereka ialah:

1.2.1    Ikhtilaf Sahabat ketika Rasulullah s.a.w. meninggal dunia

Meninggalnya Rasulullah s.a.w. merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan yang telah melahirkan berbagai-bagai sikap dari para sahabat. Umar bin Khattab dalam hal ini bukan sahaja mengira bahawa Rasulullah s.a.w. tidak meninggal dunia bahkan mengancam orang-orang yang menganggap Rasulullah s.a.w. telah meninggal dengan pedang, lebih daripada itu Umar telah menganggap orang-orang yang mengatakan Muhammad telah meninggal sebagai munafiq. “Sesungguhnya ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah s.a.w. telah meninggal dunia”.
           
Umar r.a. berbeza pendapat dengan para sahabat, namun setelah Abu Bakar r.a. membacakan ayat yang bermaksud “ Dan tidaklah Muhammad melainkan seorang Rasul, telah berlalu sebelumnya para Rasul, adakah jikalau ia meninggal dunia kamu sekalian kembali lagi kepada keadaan sebelum Islam? Maka sesiapa yang berpaling maka ianya tidak merbahaya sedikit pun bagi Allah dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur”, Umar terus menarik pandangannya dan menyedari hakikat kematian Rasulullah s.a.w. dan Umar berkata tentang ayat yang dibaca oleh Abu Bakar :
“ Demi Allah seakan saya belum pernah membacanya sama sekali”.

            Ibnu Abbas meriwayatkan dari Umar r.a. bahawasanya beliau berkata kepadanya pada masa ia menjadi khalifah: Wahai Ibnu Abbas, adakah engkau mengetahui apa yang menyebabkan saya mengucapkan perkataan saya ketika Rasulullah s.a.w. meninggal dunia? Saya berkata: Demi Allah saya tidak mengetahuinya, anda lebih tahu tentang itu. Berkata Umar: “Sesungguhnya demi Allah tidaklah yang membawa saya mengucapkan itu kecuali saya membaca ayat, bermaksud:
“Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu sekalian ummatan wasaton (umat yang pertengahan) agar kamu sekalian menjadi saksi keatas manusia dan Rasulullah s.a.w akan menjadi saksi keatas kalian”.

            Demi Allah saya menganggap bahawa Rasulullah s.a.w. akan kekal bersama ummatnya sehingga menyaksikan akhir perbuatan daripada ummatnya, dan itulah yang membawa saya mengucapkan apa yang saya ucapkan”.

            Taha Jabir menulis komen tentang ucapan Umar r.a. dengan mengatakan: “Seakan-akan Umar r.a. telah berijtihad dalam makna ayat dan memahami bahawa maksud daripadanya adalah kesaksian di dunia yang  mewajibkan Rasulullah s.a.w. kekal di dunia sehingga hari kiamat”.

1.2.2    Ikhtilaf para sahabat tentang perlantikan khalifah setelah kewafatan Rasulullah

Selepas Rasulullah s.a.w meninggal dunia, para sahabat berselisih pendapat mengenai perlantikan khalifah atau ketua negara Islam. Para sahabat mempunyai tiga pendapat iaitu:

Pendapat Pertama; Mereka berpendapat khalifah itu dipilih dan dipersetujui oleh rakyat tanpa mengira sama ada kabilah itu berpengaruh ataupun tidak. Pendapat ini dikeluarkan oleh majoriti kaum Ansar. Mereka mencadangkan pemimpin kaum Khazraj, Saad bin Ubadah dilantik sebagai pemimpin umat Islam. Mereka berhujah dengan kelebihan Ansar sebagai pengikut, sahabat dan pembantu setia Nabi Muhammad. Terdapat beberapa hadis Rasulullah s.a.w. yang menyanjung mereka. Dengan hadis-hadis itu, mereka berhujah: 

Dengar dan taatlah walaupun yang menjadi ketua kamu itu seorang hamba Habsyi”.

Pendapat Kedua; Mereka yang berpendapat pemimpin itu dipilih daripada keluarga Rasulullah s.a.w. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang dalam kalangan masyarakat yang berketurunan Bani Hasyim, keluarga Rasulullah s.aw. dan masyarakat yang sependapat dengan mereka. Mereka berhujah kedudukan keluarga Rasulullah s.a.w. yang lebih dekat dengan beliau. Mereka mencadangkan Ali bin Abu Thalib sebagai pemimpin. Hujah mereka berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. yang berkata kepada Ali:

“Adakah kamu tidak redha dengan kedudukan kamu disisiku sama seperti kedudukan Harun dan Musa hanya kerana tidak ada Nabi lagi selepasku”.

Pendapat Ketiga; Mereka yang berpendapat khalifah itu dipilih oleh umat Islam dan mesti daripada kalangan kaum Quraisy. Mereka menganggap Quraisy adalah kabilah yang paling berpengaruh. Mereka berhujah dari hadis Rasulullah s.a.w:

“Imam-imam (pemimpin-pemimpin) itu mestilah daripada kalangan Quraisy”

Akhirnya, pendapat ketiga disokong oleh majoriti umat Islam. Semua umat Islam termasuk penyokong Ansar, ahli keluarga Rasulullah s.a.w. melantik Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar as-Siddiq menjadi ketua umat Islam selepas Rasulullah s.a.w. meninggal dunia. Abu Bakar tidak meminta jawatan yang besar ini. Oleh kerana beliau paling layak dan menepati kriteria yang ditetapkan, rakyat memilih beliau bagi menerima tanggungjawab ini. Para sahabat juga tidak dipaksa bagi melantik Abu Bakar. Mereka menyedari amanah pemimpin adalah besar. Berdasarkan hujah yang dikemukan oleh golongan Muhajirin, mereka melantik Abu Bakar.

Namun, perselisihan pendapat serta hujah-hujahnya dicemari oleh anasir-anasir kotor pada zaman selepasnya. Kemunculan Khawarij berhujah supaya memilih ketua secara bebas tanpa mengira pengaruh kabilah yang kuat. Aliran Syiah menetapkan Ali bin Abu Thalib dan keturunannya sahaja yang layak menjadi khalifah. Golongan Murji’ah sebulat suara berpendapat, kononnya menyerah urusan kepada Allah. Akhirnya pertelingkahan dalam politik melarat sehingga melibatkan perkara-perkara akidah kerana ingin meraih kemenangan. Keghairahan ini membuka ruang kepada anasir-anasir luar bagi merosakkan Islam.

1.2.3 Ikhtilaf Para Sahabat Dalam Memerangi Orang Murtad dan Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakat

Masalah orang-orang murtad dan orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah di antara masalah besar yang dihadapi oleh para sahabat, dan mereka dapat mengatasi menyelesaikan ikhtilaf yang terjadi di antara mereka dalam perkara ini dengan ketulusan niat dan adab yang baik di antara mereka.

            Ketika Umar berada di Bani Saqifah kemudian diminta oleh Abu Bakar untuk dibai’at, Umar telah berkata: “lebih ringan bagi saya untuk maju ke hadapan kemudian dipotong leherku daripada menjadi amir (pemimpin) di dalamnya ada Abu Bakar. Namun ketika menghadapi masalah orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat Umar yang paling kuat menentang pandangan Abu Bakar, Umar r.a berkata: “bagaimana kita memerangi kaum yang telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “sesiapa yang mengucapkannya (la ilaha illa Allah) maka telah terpelihara olehku darah dan hartanya dan Allahlah yang akan menghisabnya. Lantas Abu Bakar r.a menjawab:

Demi Allah, aku akan terus memerangi orang yang memisahkan di antara sembahyang dengan zakat kerana zakat adalah kewajipan terhadap harta. Demi Allah, seandainya mereka tetap enggan membayar walaupun seekor anak kambing betina yang belum sampai umurnya satu tahun sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah s.a.w, aku tetap akan memerangi mereka kerananya”.

            Ketika Abu Bakar menjelaskan hujjah-hujjahnya akhirnya Umar termasuk orang yang pertama menyokong untuk memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat.

            Keagungan dan ketinggian penghormatan Umar terhadap Abu Bakar tidak menghalang beliau untuk menentang apa-apa masalah yang dianggap tidak tepat menurut ijtihadnya.

            Itulah beberapa contoh dari ikhtilaf yang terjadi di antara para sahabat, betapapun kuatnya perbezaan yang terjadi di antara mereka tidak menghalang mereka untuk tetap saling mencintai.

1.3 Ikhtilaf Pada Zaman Moden

Dalam memahami kondisi ikhtilaf di zaman moden, memahami dua perkara penting dibawah ini merupakan perkara yang mustahak. Dua perkara tersebut adalah:

1.3.1 Ikhtilaf Mazhab

Ikhtilaf merupakan sunnatullah yang akan terus terjadi sejalan dengan permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi oleh umat manusia sejak ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Perbezaan tafsiran terhadap suatu masalah telah menyebabkan lahirnya pelbagai pandangan dan mazhab Feqah yang masih diamalkan di zaman moden kini. Secara umumnya, aliran Ahli Sunnah menerima perbezaan pandangan ini secara positif dengan memperakui ijtihad keempat-empat mazhab besarnya iaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.

            Para imam mazhab feqah yang empat yang menjadi ikutan oleh kebanyakan umat Islam diseluruh dunia telah berikhtilaf antara sesama mereka dalam banyak perkara, namun dalam berbeza pendapat mereka tetap menjaga adab-adab Islami. Mereka tetap menerima ijtihad-ijtihad daripada ulama lainnya yang mempunyai kebolehan dan kepakaran dalam berijtihad, mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang salah, berbaik sangka, menerima ketentuan hukum walaupun dari mazhab lain, menghukumi sesuatu perkara dengan pendapat dari mazhab lain pada keadaan-keadaan tertentu dengan hati terbuka.

            Imam Ahmad sebagai contoh, berpendapat bahawa hijamah membatalkan wuduk, ketika ditanya adakah beliau akan solat dibelakang imam dari salah satu anggota badannya mengeluarkan darah, beliau menjawab: bagaimana saya tidak solat di belakang imam Malik dan Sa’id ibnu al-Musayyib.

            Imam syafi’i ketika solat di tempat yang berdekatan dengan kubur Imam Abu Hanifah tidak membaca qunut padahal qunut dalam pandangan beliau hukumnya sunat mu’akkad, ketika perkara ini ditanyakan beliau menjawab: ”apakah saya akan melakukan perkara yang berbeza dengan pandangan imam Abu Hanifah padahal saya berada ditempatnya”.

Imam Malik ketika menyelesaikan al-Muwatta’ kitab hadis dan feqah yang diperakui oleh tujuh puluh orang ulama Hijaz pada zamannya, ketika khalifah Mansur mengkehendaki agar Muwatta’ diperbanyak dan disebarkan kepada seluruh negeri untuk dijadikan sebagai mazhab oleh seluruh negeri dan juga agar dapat menghilangkan ikhtilaf pada masyarakat Imam Malik merupakan orang yang pertama menolak pandangan tersebut dan berkata:

Ya Amiru al-Mu’minin ! jaganlah melakukan perkara ini, dalam masyarakat telah tersebar pendapat dan pandangan lain, mereka telah mendengar hadis-hadis Rasulullah s.a.w. dan telah meriwayatkannya, setiap kaum mengambil pendapat yang telah mereka dapatkan dari para ulama, mereka juga telah mewarisi ikhtilaf yang terjadi pada umat, biarlah setiap mereka mengambil pendapat masing-masing...”, berkata khalifah: semoga Allah memberi taufik kepadamu wahai hamba Allah”.

            Bagaimanapun tradisi ikhtilaf penuh adab yang dipraktikkan oleh para imam mazhab tidak dicontohi oleh pengikut-pengikut mazhab tersebut. Keterbukaan para imam terhadap ijtihad dan pendapat lain, kebiasaan saling mendoakan di antara mereka, memohonkan keampunan untuk saudara-saudara mereka yang salah dalam ijtihad oleh para pengikutnya tidak lagi dipraktikkan, bahkan yang terjadi setiap jamaah dari mazhab yang ada mendakwa bahawa mereka adalah yang paling benar dalam menjalankan kehidupan Islami.

            Keadaan ini kemudian berkembang menjadi perbalahan mazhab yang telah menghabiskan banyak potensi umat dalam perkara-perkara yang tidak membawa keuntungan, menyebabkan wujudnya perkara-perkara negatif dalam thaqafah dan keadaan sosial masyarakat, taqliq dan jumud semakin mendapat tempat bahkan umat berpecah-pecah kepada kumpulan-kumpulan yang saling membenci sesama sendiri sehingga permasalah-permasalahan besar umat tidak menjadi perhatian utama.

            Belum berjaya umat ini menghilangkan penyakit perbalahan sesama sendiri kerana berbeza mazhab, kini umat dihadapkan dengan ikhtilaf yang disebabkan taksub terhadap kumpulan masing-masing baik peringkat nasional mahupun peringkat antarabangsa.

1.3.2    Ikhtilaf Jamaa’ah

Satu realiti yang tidak dapat dinafikan bahawa sesiapa sahaja yang memerhatikan keadaaan umat Islam di seluruh dunia akan mengetahui umat ini tidak memiliki satu kesatuan umat atau dalam bahasa yang lebih popular satu jama’at dalam makna yang sebenar. Adapun dari aspek maknawi, iaitu aspek mengikuti manhaj Rasulullah s.a.w. dan sahabat-sahabatnya, makna jama’at akan terus kekal selama masih ada seorang muslim yang menyembah Allah di bumi.( Abdul Hamid.1996 : 101 )

Oleh yang demikian, semua jama’at yang wujud sekarang ini, selain jama’at syaz yang terkeluar dari prinsip-prinsip ahli sunnah waljama’ah tidak dapat dikeluarkan dari kategori jama’at Islam dari aspek maknawi dan pada masa yang sama, semua jama’at yang wujud tidak boleh mendakwa bahawa jama’ah mereka merupakan jama’at Islamiat secara fizikal sehingga mewajibkan semua umat Islam masuk ke dalam jama’at mereka.( Abdul Hamid.1996 : 117 )

Kepelbagaian jama’at yang berjuang menyebarkan dakwah Islamiah tidak ditegah oleh Islam sekiranya perbezaaan yang wujud bersifat variative( ta’addud tanawu’ ) bukan bersifat contradictive ( ta’addud ta’arud ). Kemudian terjadi kerjasama yang baik di antara mereka, saling melengkapi dan berdiri satu saf dalam menghadapi segala permasalahan bersama.( Yusuf al-Qardhawi.1994 : 6 )

Memerhatikan pergerakan-pergerakan dakwah yang juga sering disebut sebagai jama’at min jama’at al-muslimin sekarang ini baik yang bersifat nasional atau internasional kita akan mengetahui persamaan matlamat ( ghayah ) i’la’an likalimatillah, bahawa semuanya bergerak untuk membangkitkan seluruh umat Islam baik dari aspek fikri atau ‘amali.( Muhammad Salim.1989 : 384 )

Ikhtilaf yang terjadi di antara jama’at atau pergerakan yang ada hanya pada aspek-aspek metod atau sering dikenal dengan wasilat al-dakwat, perbezaan dalam menentukan awlawiyyat al-dakwat, perbezaan penentuan maslahat yang kesemuanya bersifat furu’.

Ada yang memberi tumpuan kepada aspek tarbawi, sebahagian yang lain memberi penekanan kepada aspek politik, ada yang memberi tumpuan kepada aspek aqidah sahaja, ada yang memberi tumpuan kepada amar ma’ruf dan meninggalkan nahi mungkar. Ada juga yang memberi perhatian kepada zikir, wirid dan tidak memberi perhatian kepada usaha-usaha perbaikan masyarakat. Perbezaan-perbezaan ini semestinya memperkaya khazanah Islamiah.( Muhammad al-Wakili.1997 : 2 )

Apa yang menyedihkan, dari kebanyakkan pergerakan dakwah ketika ini, ia melahirkan individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik seperti:

 i.     Menyombong diri

Sikap negatif ini menimpa sebahagian individu yang aktif dalam pergerakan dakwah. Mereka merasa lebih dari orang-orang yang tidak mengikuti pergerakan tersebut, sehingga memandang rendah kepada orang-orang yang tidak ikut bersama mereka.

            Perasaan dan sikap merasa lebih merupakan kemaksiatan yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah seperti dalam firman Allah s.w.t. bermaksud:

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" menjawab Iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".                                                                                                                                                                                                                                            ( Surah al-A’raf : 12 )

ii.     Penyempitan Makna Ukhuwah

Bukannya sedikit dari orang-orang yang aktif dalam pergerakan dakwah yang tidak mendapat pendedahan yang syamil kepada Islam terjebak dengan salah satu sikap tidak terpuji ini, sehingga mereka merasa tidak perlu membantu umat Islam yang lain di luar kumpulan mereka ketika orang tersebut ditimpa musibah. Bahkan, ada juga yang merasa bangga apabila orang-orang yang berada di luar pergerakannya tidak mencapai apa-apa yang menjadi matlamat mereka.

            Hal ini sangat bercanggahan dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan apa yang sentiasa ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. sebagaiman firman Allah s.w.t. dalam al-Quran


Maksudnya:
 
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.                                                                                                                                                                                                                                                                                ( Surah al-Hujurat : 10 )

  iii.     Tergesa-gesa Dalam Mencapai Matlamat

Di antara perkara yang terjadi pada individu-individu yang aktif dalam beberapa pergerakan, terkena penyakit isti’jal iaitu tergesa-gesa dalam usaha mencapai matlamat. Perjuangan Islam yang menuntut kesabaran tidak dapat disikapi dengan hikmah, apalagi dengan perkembangan permasalahan yang terus meningkat mengikut perjalanan waktu.

            Padahal, salah satu perkara penting dalam Islam adalah al-tadarruj ( bertahap ) dan memerhatikan waqi’, fakta yang ada pada masyarakat. Dalam masalah pengharaman khamar misalnya, ada tiga tahap yang dilalui sehingga pengharamannya. Ketika Abdul Malik anak dari Umar bin Abdul Aziz menghendaki agar menghancurkan kezaliman dan kerosakan dalam satu waktu tanpa perancangan yang jelas, Umar bin Abdul Aziz menyatakan:

“ Janganlah tergesa-gesa wahai anakku. Sesungguhnya Allah telah mencela khamar sebanyak dua kali dalam al-Quran dan mengharamkannya pada tahap yang ketiga, dan sesungguhnya saya takut memutuskan hukum kepada masyarakat secara serentak sehingga mereka menolaknya secara serentak dan menjadi fitnah ”.

Secara kesimpulannya, Ikhtilaf dalam perkara cabang syariat tidak wajar menimbulkan kebencian dan pulau memulau sesama umat Islam. Kerana ia telah wujud di kalangan umat Islam semenjak zaman Rasulullah s.a.w. lagi, namun tidak pernah memecahbelahkan perpaduan umat Islam di zaman itu. Bermakna ia juga tidak wajar menjadi sumber perpecahan di zaman kita ini. Umat Islam di zaman dahulu bukan sahaja berbeza pendapat di dalam beberapa isu, malah juga pernah berperang antara satu sama lain dan mengekalkan perpaduan ummah, lebih-lebih lagi di dalam menghadapi serangan musuh daripada luar.

Dalam aplikasi yang dapat dilihat jelas dari apa yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. ketika terjadi ikhtilaf didapati bahawa mereka sentiasa berpandukan kepada adab-adab yang difahami dari al-Quran dan ketentuan Rasulullah s.a.w. selalu mementingkan apa yang mewujudkan persatuan, selalu bermusyawarah dalam menghadapi setiap perkara, saling menasihati antara sesama mereka, memberikan kritik (amar ma’ruf dan nahi mungkar) terhadap siapa saja yang dianggap melakukan perkara yang dilarang oleh agama, menghindari perkara yang akan menyebabkan perpecahan, tidak bertaksub dengan pendapat sendiri, tetap menjaga ukhwah Islamiyyah dalam berikhtilaf, dan mewujudkan rasa saling mencintai walaupun terjadi perbezaan pandangan mengenai suatu perkara...Wallahu 'allam..Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...